NARODIL SE KRISTUS PÁN
Narodil se Kristus Pán, veselme se,
z růže kvítek vykvet´ nám, radujme se.
Z života čistého, z rodu královského,
nám, nám narodil se.
Jenž prorokován jest, veselme se,
ten na svět poslán jest, radujme se.
Z života čistého, z rodu královského,
nám, nám narodil se.
Člověčenství naše, veselme se,
ráčil vzíti na se, radujme se.
Z života čistého, z rodu královského,
nám, nám narodil se.
Goliáš obloupen, veselme se,
člověk jest vykoupen, radujme se.
Z života čistého, z rodu královského,
nám, nám narodil se.
Boží Syn se vtělil, veselme se,
aby hříšné spasil, radujme se.
Z života čistého, z rodu královského,
nám, nám narodil se.
Z nebe na zem sestoupil, veselme se,
aby nás vykoupil, radujme se.
Z života čistého, z rodu královského,
nám, nám narodil se.
Chudý s námi bydlel, veselme se,
zimu, bídu trpěl, radujme se.
Z života čistého, z rodu královského,
nám, nám narodil se.
Ponížení přijal, veselme se,
by nám nebe získal, radujme se.
Z života čistého, z rodu královského,
nám, nám narodil se.

PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA
Půjdem spolu do Betléma,
dudaj, dudaj dudaj dá!
Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbati
Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbat.
Začni, Kubo, na ty dudy:
dudaj, dudaj, dudaj dá!
Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbati
Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbat.
A ty Janku, na píšťalku,
dudli, tudli, dudli dá!
Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbati
Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbat.
A ty, Mikši, na housličky:
hudli, tydli, hudli dá!
Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbati
Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbat.
A ty Vávro, na tu basu:
rum, rum, rum, rum, ruma dá!
Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbati
Ježíšku, panáčku, já tě budu kolíbat.

NESEM VÁM NOVINY
Nesem vám noviny, poslouchejte,
z betlémské krajiny, pozor dejte.
Slyšte je pilně a neomylně,
slyšte je pilně a neomylně, rozjímejte.
Syna porodila čistá Panna,
v jesličky vložila Krista Pána.
Jej ovinula a zavinula plenčičkama.
K němužto andělé z nebe přišli,
i také pastýři jsou se sešli.
Jeho vítali, jeho chválili, dary nesli.
Anděl Páně jim to sám přikázal
když se jim na poušti všem ukázal,
k Betlému jíti, neprodlévati hned rozkázal.

JAK SI KRÁSNÉ NEVIŇÁTKO
Jak jsi krásné, neviňátko,
vprostřed bídy, nebožátko.
Před tebou padáme,
dary své skládáme.
Já ti nesu dvě kožičky,
by zahřály tvé údičky.
Já zas trochu mlíčka,
by kvetly tvá líčka.
Já ti nesu veselého beránka
ze stáda svého.
S ním si můžeš hráti,
libě žertovati.
A co my ti, nuzní, dáme,
darovati co nemáme.
My ti zadudáme,
písně zazpíváme.
Pastuškové mu dudajú,
zvuky dud sa rozléhajú,
slavně dudy dujú,
všeci prozpěvujú.
Měj se dobře, Jezulátko,
přespanilé pacholátko.
S tebú sa lúčíme,
Bohu porúčíme.

TICHÁ NOC
Tichá noc, přesvatá noc.
V spánku svém, dýchá zem,
půlnoc odbila,
město šlo spát,
jen Boží láska, ta bdí.
Tichá noc, svatá noc,
náhle v ní jásot zní,
vstávej, lide můj,
tmu z očí střes,
v městě Betlémě
Bůh zrozen dnes,
z lásky se
člověkem stal.
Tichá noc, svatá noc,
stín a mráz vůkol nás,
v hloubi srdce však
Gloria zní,
dík, že hříšník
se s důvěrou smí
u svaté rodiny hřát.

PÁSLI OVCE VALAŠI
Pásli ovce Valaši,
při betlémském salaši.
Hajdom, hajdom, tydlidom,
hajdom, hajdom, tydlidom.
Anděl se jim ukázal,
do Betléma jít kázal.
Hajdom, hajdom, tydlidom,
hajdom, hajdom, tydlidom.
Vstaňte hore a choďte,
Pána Krista najdete.
Hajdom, hajdom, tydlidom,
hajdom, hajdom, tydlidom.
On tam leží v jesličkách,
ovinutý v plenčičkách.
Hajdom, hajdom, tydlidom,
hajdom, hajdom, tydlidom